Algemene voorwaarden

Welkom!

Wij stellen het erg op prijs, dat je jezelf als leerling (of ouder/verzorger) bij Dance Studio Chance4Dance in gaat schrijven.

Om alles goed en prettig te laten verlopen en onze regels omtrent je inschrijving zo helder mogelijk voor je te maken, hebben wij deze algemene voorwaarden opgesteld.

De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met je inschrijving bij Dance Studio Chance4Dance. Het is dus uitermate belangrijk, dat je deze voorwaarden goed doorleest en je bewust bent van de inhoud en consequenties. Door ondertekening van je inschrijving of aanmelding via de site ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels zonder enig voorbehoud.

Als je na het lezen van de algemene voorwaarden vragen heeft, beantwoorden wij deze natuurlijk graag. Je kunt hiervoor schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen.

Graag tot ziens op onze dansschool!

De directie van Dance Studio Chance4Dance

ARTIKEL 1   /   ALGEMEEN
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Dance Studio Chance4Dance te Cuijk, hierna ook te noemen: de dansschool.
1.2
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.3
Indien zich tussen de dansschool en u een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2   /   INSCHRIJVEN
2.1
Voor het moment van inschrijving voor een danscursus dient u zich op de hoogte te stellen van de cursusinhoud, lesdag, lestijden, het aantal lessen, datum van aanvang en de  bijbehorende kosten.
2.2
Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden, middels het invullen van alle gegevens op het inschrijfformulier, wordt u voor een bepaalde periode cursist, ook te noemen leerling, van de dansschool.
2.3
Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4
Inschrijving geschiedt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van de dansschool. De inschrijving is een voorwaarde om deel te nemen aan cursussen, lessen en andere activiteiten van de dansschool.
2.5
De dansschool heeft het recht u zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een les, cursus of activiteit.
2.6
Het kan voorkomen dat de door u gekozen cursus reeds vol is op het moment dat u zich inschrijft. De dansschool zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat u ofwel een andere keuze kunt maken ofwel uw inschrijving uitsluitend in deze omstandigheid en ter beoordeling en bevestiging van de directie kunt annuleren.
2.7
De dansschool mag een les/cursus annuleren, les-/cursusdagen of –tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij te weinig cursisten of langdurige ziekte. Als annulering door de dansschool tijdens een lopende cursus plaatsvindt, dan zal eventuele terugbetaling van de contributie geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen en zal dit verrekend worden met de volgende factuur.
2.8
Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij de dansschool inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.
2.9
De dansschool bepaalt of een leerling van voldoende niveau is om te mogen deelnemen aan een demo-team. Een voorwaarde voor de leerling om mee te mogen doen aan een demo-team, is dat de reguliere les gevolgd blijft worden naast de training van het demo-team.

ARTIKEL 3   /   CONTRIBUTIE EN BETALINGSVOORWAARDEN
3.1
Voor iedere cursus, activiteit of ieder product is vooraf de hoogte van de kosten bekend.
3.2
De vermelde kosten voor de cursussen, activiteiten en producten zijn in euro’s.
3.3
De directie bepaalt periodiek de hoogte van de kosten voor de cursussen, activiteiten of producten en zal deze per seizoen indexeren. U kunt geen recht ontlenen uit in het verleden betaalde bedragen.
3.4
U kunt geen recht ontlenen uit eventuele (kortings-)acties uit het verleden of na uw inschrijving volgende (kortings-)acties.
3.5
Met uw inschrijving verplicht u zich de volledige kosten behorend bij de gekozen cursus of activiteit te betalen.
3.6
De dansschool werkt met 3 periodes per jaar, waarvan de eerste periode kort na de zomervakantie van start gaat. Per jaar zal de dansschool bekend maken wanneer een periode begint en eindigt. Met uw inschrijving schrijft u zich in voor de eerst volgende periode of lopende periode. De contributie dient voor aanvang van de periode voldaan te worden. Nieuwe leerlingen kunnen ook in een periode instromen en deze periode zal dan per rato berekend worden. Er bestaat geen mogelijkheid om losse lessen te kopen en daarmee te volgen, tenzij dit expliciet door Chance4Dance wordt aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld een workshop.
3.7
Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende een lopende periode kan er geen beroep op restitutie van de contributie gedaan worden. Het opzeggen dient per email te gebeuren voordat de nieuwe periode begonnen is.
3.8
Voor aanvang van een periode ontvangt u van de dansschool een factuur per e-mail met het te verschuldigde bedrag. Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct door de dansschool opeisbaar. Tevens kan de toegang tot de dansles voor een bepaalde periode worden ontzegd. Indien de dansschool een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde.
3.9
Als de dansschool kosten moet maken voor het uitvoeren van extra administratieve handelingen door uw toedoen, zullen deze kosten aan u worden doorberekend.
3.10
Voor consumpties in de bar, dansschoenen, entreegelden voor dansavonden, deelname aan activiteiten, wedstrijden, shows, workshops en additionele goederen en diensten moet apart worden betaald.

ARTIKEL 4   /   AFMELDING
4.1
Als u door (onvoorziene) omstandigheden niet meer in staat bent de lessen te volgen, bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch aan de directie van de dansschool te melden.
4.2
Bij volledige afmelding – om welke reden ook – bent u verplicht de volledige kosten voor de cursus van die periode, waarvoor u zich in heeft geschreven, te betalen.
4.3
Er vindt in geen geval restitutie van de kosten plaats bij tussentijdse beëindiging. Dus ook niet bij verhuizing, uiteengaan van partners, langdurige ziekte, ongeval, privé- of werkomstandigheden etc.
4.4
Bij ziekte of afwezigheid van een leraar wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast. U wordt hierover via een e-mailbericht of telefonisch op de hoogte gesteld.
4.5
Als u een les verzuimt mist u een stuk techniek, routine of repetitie. Probeer daarom alle lessen aanwezig te zijn. Kunt u een keer echt niet komen, dan dient u telefonisch of per e-mail af te melden.

ARTIKEL 5   /   BEËINDIGING INSCHRIJVING
5.1
Uw inschrijving wordt automatisch verlengd met het eindigen van een periode. Opzegging dient uiterlijk een maand voor aanvang van de periode via e-mail te geschieden.
5.2
De directie van de dansschool behoudt zich het recht uw inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen.
• Zonder waarschuwing vooraf indien u de algemene voorwaarden en/of huisregels van de dansschool ernstig en/of herhaaldelijk schendt.
• Zonder waarschuwing vooraf indien u zich misdraagt jegens andere leerlingen of medewerkers van de dansschool.
• Zonder waarschuwing vooraf indien u opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van de dansschool, medewerkers of leerlingen.
• In geval van wanbetaling.
Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van de door u betaalde lesgelden.

ARTIKEL 6   /   AANSPRAKELIJKHEID
6.1
De dansschool is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de dansschool.
6.2
U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een cursus en/of activiteit.
6.3
Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen met zich meebrengt bij uw deelname aan een cursus. De dansschool kan ook niet aansprakelijk worden gesteld bij het verzwijgen van gezondheidsklachten en de daaruit vloeiende risico.
6.4
Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten op het terrein van of in de dansschool.
6.5
Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u de dansschool, directie en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de dansschool ten gevolge van uw handelen of nalaten.
6.6
Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

ARTIKEL 7   /   GELDENDE HUISREGELS
Er gelden bij de dansschool huisregels, waaraan u zich te allen tijde dient te houden. Een beknopt overzicht van huisregels kunt u ook vinden bij de ingang en in de zaal van de dansschool.
7.1 Algemeen
De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
Alle leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen, die gegeven worden door de directie en/of de medewerkers op te volgen.
U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken.
Het is niet toegestaan voor ouders, bekenden of onbekenden om tijdens de lessen in de zaal te komen en naar de lessen te kijken, mede omdat dit storend kan zijn voor de cursisten zelf en voor de leraar/lerares. Uitsluitend in nader overleg met de docent worden hierop uitzonderingen gemaakt (bijv. voor (proef)lessen van kleine kinderen). Er zijn wel kijklessen, waarvan u vroegtijdig op de hoogte wordt gesteld.
7.2 Introducés
Het is toegestaan om introducés mee te nemen naar uw cursus of één van de andere cursussen, dit dient wel vooraf gemeld te worden.
7.3 Kleding, schoenen en hygiëne
U bent vrij in uw kledingkeuze. Wij adviseren kleding aan te doen waarin u zich makkelijk kunt bewegen. Houdt u wel rekening met de normaal fatsoen, waarden en normen.
U dient uw jas op te hangen in de garderobe. Het is niet toegestaan uw jas mee te nemen naar de bar of zaal. Haal waardevolle spullen uit uw jas en/of tas. De directie is niet aansprakelijk voor uw eigendommen.
U dient uw schoenen bij binnenkomst in de garderobe om te wisselen voor droge en  schone (dans)schoenen. Het is niet toegestaan op uw schoenen van buiten op onze vloer te dansen. Deze regel geldt ook als u met de auto bent gekomen en/of voor de deur bent afgezet.
Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van uzelf en uw medeleerlingen. Draag altijd schone (sport)kleding en gebruik een deodorant.
7.4 Mobiele telefoon
U dient uw mobiele telefoon bij binnenkomst in de dansschool en ook tijdens de lessen en pauzes helemaal uit te zetten. Als u vanwege uw werk of privé-omstandigheden telefonisch bereikbaar moet zijn, dient u dit voor aanvang van de les aan de leraar/lerares kenbaar te maken.
7.5 Consumpties
Tijdens de danslessen is het consumeren van kauwgum in verband met uw eigen veiligheid niet toegestaan.
7.6 Roken
Er geldt in de gehele dansschool een rookverbod.
7.7 Foto- en filmopnamen
Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen per direct worden ingetrokken.
U geeft de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. U kunt ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken als u niet gefotografeerd wenst te worden, als uw foto’s niet op de website of social mediapagina’s van de dansschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.
De (door de fotograaf) in de dansschool gemaakte foto’s, van de dansschool ontvangen foto’s en foto’s, die op de website of social mediapagina’s van de dansschool staan, zijn uitsluitend voor privégebruik bestemd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de directie.

ARTIKEL 8   /   TOEPASSING
8.1
Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij schriftelijk, elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de dansschool.
8.2
De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De directie van de dansschool is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen.
8.3
De directie van de dansschool is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie. De algemene voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen.
8.4
Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan.
8.5
Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Cuijk, september 2015

Dance Studio Chance4Dance